FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. a kol.

Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020.

Praha: Wolters Kluwer, 2021, 180 stran, ISBN: 978-80-7676-145-2

Čtenářům odborné i laické veřejnosti je v publikaci s názvem „Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014–2020“ představena problematika opatrovnického řízení z pohledu relevantní judikatury Ústavního soudu. Výběr analyzované judikatury zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, která se týkají problematiky od vymezení práv a nejlepšího zájmu dítěte, přes výživné, rodičovství a styk nezletilých dětí s rodiči až po specifická rozhodnutí reagující například na zohlednění zájmu dítěte při ukládání trestu rodiči, poplatky za přítomnost otce u porodu, uznání rodičovského statusu stejnopohlavního manžela či dokončení procesu umělého oplodnění po smrti zesnulého manžela.

Vybraná judikatura je řazena věcně a zároveň pro přehlednost i chronologicky dle jednotlivých let počínaje rokem 2014, tedy po nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. až prozatím do roku 2020. Výběr jednotlivých rozhodnutí, která autoři zároveň komentují, se odvíjí od jejich specializace nejen jako členů katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, ale i jako praktikujících advokátů a soudců.