ODBORNÉ PUBLIKACE

AUTORSKÉ A SPOLUAUTORSKÉ
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Krajní nouze v trestním právu
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy
Trestní zákoník a trestní řád – s poznámkami a judikaturou

DALŠÍ PUBLIKACE

PELC, V. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2019 Praha: Leges, 2019, ISBN: 978-80-7502-380-3

PELC, V. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018. Praha: Leges, 2018, 864 stran, ISBN: 978-80-7502-278-3

MULÁK, J. In: JELÍNEK, J. (ed.) Základní zásady trestního řízení – vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, 224 stran, ISBN: 978-80-7502-155-7

PELC, V., MULÁK, J. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T., TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J. a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Leges, 2019, 488 stran, ISBN: 978-80-7502-375-9 (členové autorského kolektivu)

JELÍNEK, J., PELC, V., DANKOVÁ, K. Zákon o obětech trestných činů – komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 320 stran, ISBN: 978-80-7502-016-1

PELC, V., MULÁK, J. In: JELÍNEK, J. a kol. Kriminologie. Praha: Leges, 2021, 632 stran, ISBN: 978-80-7502-499-2 (členové autorského kolektivu)

PELC, V., MULÁK, J. In: JELÍNEK, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, 588 stran, ISBN: 978-80-7502-354-4 (členové autorského kolektivu)

PELC, V., MULÁK, J. In: JELÍNEK, J. a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, 548 stran, ISBN: 978-80-7502-444-2 (členové autorského kolektivu)

PELC, V. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, 288 stran, ISBN: 978-80-7502-205-9

PELC, V. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015 384 stran, ISBN: 978-80-7502-080-2

PELC, V. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2017, 440 stran, ISBN: 978-80-7502-185-4

PELC, V. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, 256 stran, ISBN: 978-80-87576-39-7

FOREJTOVÁ, M. (ed.) Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: ZČU, 2019, 280 stran, ISBN: 978-80-261-0859-7

FOREJTOVÁ, M. (ed.) Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: ZČU, 2019, 142 stran, ISBN: 978-80-261-0810-8

FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. et al. Azylové právo v evropském kontextu. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017, 222 stran, ISBN: 978-80-87956-73-1 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, 240 stran, ISBN: 978-80-87713-09-9

FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 1448 stran, ISBN: 978-80-7380-140-3 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M., PELC, V. Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech. Praha: Bohemia Iuris Kapitál, a.s., 2014, 81 stran, ISBN 978-80-260-6446-6

FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ, M. Evropské právo v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 248 stran ISBN: 978-80-7380-301-8

FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. a kol. Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 248 stran, ISBN: 978-80-7380-301-8 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M. Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace. Plzeň: Aleš Čeněk, 220 stran, ISBN: 978-80-7380-475-6

FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. a kol. Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI, 2007, 776 stran ISBN: 978-80-7357-295-2 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M., SIEGELSTEIN, J. Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem: řešení a předcházení sporům na pracovišti. Praha: Svaz průmyslu a dopravy, 2013, 60 stran. ISBN: 978-80-2604-255-6

FOREJTOVÁ, M. In: TOMÁŠEK, M., MOON, J. et alii. LAW CROSSING EURASIA – From Korea to the Czech Republic. Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, 290 s., ISBN: 978-3-9816855-2-7 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M. Mezinárodněprávní ochrana menšin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 118 stran, ISBN: 978-80-7082-843-9

FOREJTOVÁ, M. In: CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. – Žijeme v nejlepším z možných právních světů? Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 386, ISBN: 978-80-7380-543-2

KLÍMA, K. a kol. Praktikum českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 614 stran, ISBN: 978-80-7380-173-1 (členka autorského kolektivu)

FOREJTOVÁ, M., TOMEŠ, M., SANDER, G. G. (Hrsg.) Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik und ausgewählten Staaten. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019, 179 Seiten, ISBN: 978-33-3910-944-6