společníci

PRÁVNÍ OBLASTI

V RÁMCI NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTUJEME KLIENTŮM KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE, PŘIPRAVUJEME PRÁVNÍ ROZBORY
A NÁVRHY ŘEŠENÍ ZADANÉ PRÁVNÍ PROBLEMATIKY, A TO V NÁSLEDUJÍCÍCH PRÁVNÍCH OBLASTECH

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ A ZÁVAZKOVÉ VZTAHY MEZI PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY

 • poskytování jednorázové právní pomoci i dlouhodobého právního zastupování podnikatelských subjektů
 • právní služby spojené se založením obchodní společnosti či družstva, zajišťování změn v rámci obchodních společností (převody obchodních podílů, změny v návaznosti na novou právní úpravu aj.) včetně zastupování v řízení u rejstříkového soudu
 • příprava a zajištění konání valných hromad, zastupování klientů na valných hromadách, návrhy na prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady
 • sepisování obchodních smluv (smlouva o dílo, kupní smlouva, nájem nebytových prostor, smlouva o zápůjčce aj.) včetně problematiky zajišťování závazků (ručení, smluvní pokuta, zástavní právo aj.) a uplatňování práv z vadného plnění (reklamace)
 • zastupování klientů před soudem a rozhodci (rozhodčími soudy) v řízeních z obchodně závazkových vztahů
 • zajištění a vymáhání pohledávek v obchodních vztazích (sepis a revize smlouvy o postoupení pohledávky či převzetí dluhu, uznání či prominutí dluhu přistoupení k závazku, postoupení a započtení pohledávek, příprava žaloby na zaplacení pohledávky a návrhu na vydání platebního rozkazu, zastupování před soudem aj.)
 • příprava návrhů směnek a sepisování vyplňovacích směnečných prohlášení, poradenství v oblasti směnek a jejich uplatnění, zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • depozitní služby (tj. možnost úschovy listin a peněz) a ověřování podpisů v zákonem stanovených případech (tzv. prohlášení advokáta o pravosti podpisu)

OBČANSKÉ PRÁVO A SPORNÁ AGENDA

 • sepisování a revize občanskoprávních smluv (smlouva nájemní, kupní, darovací, smlouva o zápůjčce aj.) včetně problematiky zajišťování závazků (ručení, smluvní pokuta, zástavní právo aj.)
 • zastupování klientů před soudem v civilním řízení a před rozhodci (rozhodčími soudy)
 • zajištění a vymáhání pohledávek v obchodních vztazích (sepis a revize smlouvy o postoupení pohledávky či převzetí dluhu, uznání či prominutí dluhu přistoupení k závazku, postoupení a započtení pohledávek, příprava žaloby na zaplacení pohledávky a návrhu na vydání platebního rozkazu, zastupování před soudem aj.)
 • sepisování a revize spotřebitelských smluv a právní pomoc při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace)
 • řešení právních otázek týkajících se uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu (náhrada majetkové újmy) a za nemajetkovou újmu (náhrada za ublížení na zdraví např. při dopravních nehodách aj.)
 • řešení právních otázek týkajících se vydání bezdůvodného obohacení
 • právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů zahrnující zejména zastupování před soudem v řízení o žalobě na ochranu osobnosti a při řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, právní konzultace při zpracování osobních údajů aj.

TRESTNÍ PRÁVO

 • poskytování poradenství a konzultací v oblasti trestního práva
 • zpracování právních analýz týkajících se trestněprávní odpovědnosti fyzických i právnických osob a složitých procesních otázek
 • zastupování a obhajoba ve všech stadiích trestního řízení
 • sepis řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení, žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu, žádostí o milost atp.
 • zastupování proti státu s nároky na náhradu škody plynoucími z nezákonného trestního stíhání
 • právní pomoc obětem trestných činů a zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatňování náhrady za újmy, které vznikly v důsledku trestného činu

ÚSTAVNÍ PRÁVO

 • komplexní právní služby v oblasti ochrany základních lidských práv garantovaných ústavním pořádkem České republiky, tedy zejm. Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv
 • zastupování v řízeních před soudy ve věcech ochrany lidských práv
 • sepis ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

 • zajišťujeme komplexní právní služby v oblasti práva Evropské unie, zejména vypracování stanovisek, právních rozborů dopadů primárního práva EU (Smlouva o fungování EU, Smlouva o EU, Listina základních práv Evropské unie) i práva sekundárního (nařízení, směrnice), jakož i dopadů judikatury Soudního dvora Evropské unie na vnitrostátní úroveň
 • komplexní právní služby v oblasti ochrany základních lidských práv garantovaných Listinou základních práv Evropské unie

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí včetně sepsání a revize smlouvy (zejména smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy darovací aj.), zajištění znaleckého posudku, podání daňového přiznání aj.
 • řešení právních otázek týkajících se zajišťovacích nástrojů (věcná břemena, zástavy, hypotéky)
 • právní poradenství v oblasti problematiky bytových družstev, společenství vlastníků jednotek
 • právní poradenství v souvislosti s privatizačními procesy a restitučními nároky
 • zastupování před soudem, katastrálním úřadem a v územním, stavebním i kolaudačním řízení
 • právní pomoc týkající se spoluvlastnických vztahů, vypořádání podílového spoluvlastnictví či společného jmění manželů, převodů spoluvlastnických podílů a právních sporů s tím souvisejících- právní poradenství ve věcech nájmu (nájemní smlouvy, výpověď nájemní smlouvy, vyklizovací žaloby) a pachtu
 • depozitní služby (tj. možnost úschovy listin a peněz) a ověřování podpisů v zákonem stanovených případech (tzv. prohlášení advokáta o pravosti podpisu)

RODINNÉ PRÁVO

 • právní pomoc při řešení vztahů mezi manželi, rodiči a dětmi i ostatními příbuznými včetně řešení právních otázek osvojení, pěstounské péče a svěření dítěte do péče
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení (návrhu na rozvod manželství, dohody o vypořádání společného jmění manželů aj.) a v souvislosti s tím i v řízení o svěření dítěte do péče, úpravě styku rodiče s dítětem a úpravy výživného pro nezletilé dítě pro dobu před i po rozvodu manželství
 • zastupování klientů ve věcech vyživovací povinnosti k nezletilým i zletilým dětem, mezi manželi i k ostatním příbuzným
 • zastupování v řízení na určení resp. popření otcovství

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepis a revize pracovní a manažerské smlouvy (smlouvy o výkonu funkce), dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o ukončení pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti a smlouvy o zprostředkování aj.
 • zastupování jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců v soudním řízení v pracovněprávních sporech zejména právní spory vzniklé z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků, z nároků na náhradu škody, na dovolenou a na odstupné aj.
 • právní pomoc při uplatňování nároků na náhradu újmy způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání
 • právní poradenství v otázkách diskriminace a rovného zacházení

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

 • právo mezinárodního obchodu zejména příprava obchodních smluv s mezinárodním prvkem v souladu s Vídeňskou úmluvou o smlouvách a mezinárodní koupi zboží, evropským mezinárodním právem soukromým, mezinárodními obchodními zvyklostmi (INCOTERMS aj.) a především s ohledem na zájmy klienta (právní úprava místa a způsob řešení případných sporů tj. prorogace, volba rozhodného práva)
 • komplexní právní poradenství v mezinárodních právních vztazích v oblasti práva rodinného, dědického a pracovního (především řešení sporů s mezinárodním prvkem a příprava občanskoprávních smluv v těchto právních oblastech)
 • pomoc při řešení spotřebitelských právních vztahů s mezinárodním prvkem (příprava a revize spotřebitelských smluv, jednání s protistranou) a při orientaci v mezinárodním prostředí a podmínkách mezinárodního práva soukromého
 • poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodního práva procesního a zastupování před soudy ČR ve sporných i nesporných řízeních s mezinárodním prvkem
 • řešení mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem zejména nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy
 • vzájemné uznání a výkon rozhodnutí v členských státech
 • zpracování právních rozborů

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • sepis návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu
 • zastupování v řízeních před orgány státní správy a samosprávy (orgány obcí nebo krajů), jakož i ve správních řízení vedených živnostenskými úřady, Českou národní bankou (ČNB), Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) aj.
 • zastupování před správními soudy zejména v řízeních o žalobě proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů, v řízeních o kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu aj.
 • právní pomoc v oblasti stavebního práva vč. zastupování klientů ve stavebním, územním a kolaudačním řízení a při jednáních na katastrálním úřadě
 • právní zastupování v přestupkovém řízení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • konzultace a spolupráce s externími poradci
 • krizové a předúpadkové právní poradenství
 • zpracování a podání insolvenčního návrhu dlužníka i věřitele, zastupování v celém insolvenčním řízení
 • přihláška pohledávky, vedení incidenčních sporů

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

 • komplexní právní poradenství pro zdravotnická zařízení, včetně ordinací a lékáren
 • konzultace a spolupráce s externími poradci včetně znalců a lékařů
 • tvorba compliance systémů pro nemocnice
 • právní stanoviska ve věcech zdravotnického práva
 • zastupování v případech odpovědnosti za lékařský zákrok