Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PELC, V., PELC, V.

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy.

Olomouc: Anag, 2017, 264 stran, ISBN: 978-80-7554-072-0

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických osob, jejich zdanění a nabytí majetku těchto osob. Téma prokazování původu majetku je velice aktuální. Jeho legislativní úprava je naprostou novinkou – obdobně formulovaný institut v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti nenabyl a ani podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly. Zákon je zcela zásadní svým možným daňovým ohrožením pro některé poplatníky a rovněž kvůli značné odborné, publicistické i politické medializaci i sporům při jeho přípravě a schvalování v průběhu let 2015 a 2016. Publikace obsahuje podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů: výzvě k prokázání příjmů; povinnosti prokázat příjmy; prokázání příjmů; stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem; penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem; výzvě k podání prohlášení o majetku; náležitostem prohlášení o majetku; zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd.

Kniha dále rozebírá nejproblematičtější aspekty trestního práva daňového. Jde např. o aktuální otázky aplikace zásady ne bis in idem v trestním řízení ve vztahu k daňovému penále, institutu účinné lítosti jako důvodu zániku trestní odpovědnosti u trestného činu zkrácení daně podle § 240 trestního zákoníku nebo použití pravidla zákazu nucení k sebeobviňování. Publikace také obsahuje praktický komentář k ustanovením trestního zákoníku o jednotlivých daňových trestných činech, včetně trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 TZ, který nově spadá pod tzv. daňové trestné činy, nebo trestného činu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ, u nějž byla v nedávné době zavedena trestnost přípravy (§ 240 odst. 4 TZ). Publikace je určena pro daňové subjekty – právnické i fyzické osoby, daňové poradce, advokátní kanceláře, ekonomické poradce, odborníky z akademické obce a další zájemce.